Salmon Recipes

Salmon en Papillote (Thai-Style)

Salmon en Papillote (Thai-Style)

  • Total Time: 35 mins
  • Difficulty: Medium
  • Serves: 2
Salmon Steak with Butterbean Mash and Watercress Sauce

Salmon Steak with Butterbean Mash & Watercress Sauce

  • Total Time: 25 mins
  • Difficulty: Easy
  • Serves: 2
salmon and fennel fish pie

Salmon & Fennel Fish Pie

  • Total Time: 40 mins
  • Difficulty: Easy
  • Serves: 2